top of page

פתרונות ישראליים

מקדמים יחד אתוס ישראלי משותף

ממתינים לשב-01-01.png
לוגו שבת בשלום ללא רקע.png
קדושה ישראלית.png
כככככ-06.png

פתרונות בבנייה

כאן בונים אתוס ישראלי משותף

בבנייה.JPG
פתרונות בבנייה

חינוך ישראלי

חינוך איכותי הוא מאבני היסוד לחברה משגשגת, למימושם העצמי המלא של האזרחים ולצמצום פערים חברתיים. מתווה החינוך של פנימה יבקש למצוא את שביל הזהב לחינוך שיש בו אלמנטים משמעותיים של בניית חברה, במקביל לקידום ומיצוי מקסימלי של הפרט. המתווה יבקש להמליץ על צעדי מדיניות לביסוס קומת החינוך הממלכתי-ציבורי, בד בבד עם ביזור סמכויות א-סימטרי לרשויות מקומיות ולקהילות, תוך התמקדות ביחידות הבסיס: בית הספר, המורה והמנהל, מתוך הבנה שעל מנת לקדם לכידות חברתית יש צורך בגיוון עמוק, בדיפרנציאליות וביעילות מקסימליים.

ביטחון אישי במרחב הציבורי

המרחב הציבורי עובר אסקלציה והופך אלים בעשורים האחרונים, דבר העומד בניגוד לזכות לביטחון אישי המהווה זכות יסוד של האזרחים עליהם מחויבת המדינה להגן, תוך שמירה על האיזון בינה ובין הזכות לחירות. המשטרה, כזרוע של השלטון המוסמכת על פי חוק לפעול באלימות, נמצאת במתח שבין זכויות אלו.

המתווה מבקש להציע פתרונות מעשיים וברי מימוש לבעיות העומק שפוגעות בלכידות החברתית שלנו, גורמות לניכור של האזרחים ממוסדות המדינה והופכות את המרחב והשיח הציבוריים לאלימים.

חוזה המדינה - מקומי בישראל

הקיטוב החברתי פוגע בחברה ובחוסן הלאומי. הוא מרחיק אותנו מהאפשרות לגבש וליצור חזון ישראלי רחב ופתרונות מעשיים לבעיות הפוקדות אותנו. לפיכך, יש לגבש את חוזה מדינה העוסק בקשר שבין השלטון המרכזי לבין הרשויות ולבין האזרחים והסדרת האחריות של כל אחד מהגורמים בחוזה, כאשר למרחב המקומי יש חלק משמעותי בקשר בין הגורמים השונים ובהעמקת החוזה בין המדינה, הרשויות והאזרחים.

שייכות בחברה הערבית

מתווה פנימה לשייכות יעסוק בזהות הערבית כנכס אסטרטגי, הן של החברה הערבית עצמה, והן של מדינת ישראל כולה. כיום, נותר ואקום בעיסוק בסוגיות המשמעותיות של זהות ושייכות לקהילה, לחברה ולמדינה, שהן בסיס השסע היהודי-ערבי בישראל. פנימה מבקשת להכיר ולהגדיר את עמוד השדרה הזהותי של הפרט והקהילה הערביים, להעצים את הביטוי הזהותי בתחומי תרבות, שפה, דת, מורשת ואמנות, בדגש על המרחב הציבורי ביישובים הערביים, ולבצר תשתית של שייכות עמוקה שתאפשר את הרחבתה גם למדינת ישראל.

שבות והגירה

בניית רעיון מסדר כולל ורחב למדיניות כוללת בסוגיית שבות וההגירה. הפתרון יעסוק בסוגיית שער הכניסה והתאזרחות של כלל סוגי האוכלוסיות המבקשות להגר לישראל, תוך שמירה על רוב יהודי דמוגרפי ותרבותי. הפתרון יקבע הליך מדורג לשהייה בישראל וצעדים נוספים לאינטגרציה בתרבות הישראלית. עולים יהודים ומתגיירים ייהנו מהליך מזורז, ואוכלוסיות נוספות שיאושרו ייהנו מהליך סדור, קצוב בזמן וברור שיאפשר להם קליטה מיטיבה במדינה וכחלק מהחברה.

bottom of page