top of page

פנימה פתרונות ישראליים

בונים יחד אתוס ישראלי

פנימה הוקמה במטרה להתמודד עם משבר הקיטוב והלכידות בחברה הישראלית. הארגון פועל לפיתוח פתרונות מדיניות לסוגיות הליבה המפצלות את החברה ולבנייה של חזון ישראלי משותף במטרה לחזק את חוסנה החברתי- לאומי של מדינת ישראל.

המחיר של הפיצול והקיטוב בחברה הישראלית 

העדר לכידות והעמקת השסעים החברתיים מהווים איום ממשי על חוסנה של מדינת ישראל.


חוסר הלכידות החברתית הנה תופעה בעלת השפעה רבה הן על איכות חייהם של אזרחי המדינה והן על יכולת החברה להתמודד עם האתגרים שלפניה. חוסר יציבות פוליטית, ירידה באמון במוסדות ובין הקהילות השונות, השתתפות אזרחית נמוכה ובזבוז משאבים לאומיים הם רק חלק מתוצאות המצב הקיים.   

האתגר הישראלי

ישראל היא נס. לצד הצלחות רבות, ישראל מתמודדת עם שחיקה עמוקה באֵמוּן ובלכידות החברתית. במדד הלכידות החברתית ישראל נמצאת במקום ה- 28 מתוך 34 מדינות (OECD). 
מחד, החברה בישראל מתאפיינת בחוסר קבלה קיצוני של האחר, חוסר אמון במוסדות פוליטיים וחברתיים ותפיסה נמוכה של הוגנות ע"י הציבור. מאידך, זוכה ישראל לדירוג גבוה במדדים של איכות וכמות של קשרים חברתיים והזדהות לאומית.

 

ממה נובע הפיצול החברתי?


אין לנו סיפור משותף. חרדות קיומיות הן הדבק המרכזי בין כלל הקהילות והשבטים בישראל. המרחבים המשותפים מצומצמים, הפוליטיקה משרתת אינטרסים של קהילות ולא של אומה. חוסר האמון דוחף להקצנה בעמדות ואנחנו נמנעים מגיבוש פתרונות עמוקים, מקיפים וארוכי טווח. 

האתגר הישראלי

החזון שלנו

חברה ישראלית מלוכדת ובעלת חוסן חברתי מבוססת על ערכים של סולידריות, תיקון ותקווה, ברוח מגילת העצמאות


"מדינת-ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;
תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על  המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות"

המשימה של פנימה

פנימה פועלת ליצירה של  אתוס ישראלי המבוסס על סולידריות, תיקון ותקווה באמצעות פתרונות ישראליים משותפים לסוגיות הליבה הפוצעות ומפצלות את החברה. 

חזון
ייעוד

מודל העבודה שלנו

הבית של הפתרונות

בונים יחד פתרונות מדיניות לסוגיות הליבה של החברה. באמצעות מחקר, שותפות רחבה ובסיס רעיוני אנחנו מייצרים פתרונות משותפים המקדמים אתוס ישראלי וחוסן חברתי. אנו פועלים בשדה הציבורי לאימוץ הפתרונות על ידי מקבלי ההחלטות ולביצוע של מתווי הפתרונות. 

תודעה ציבורית

בונים סיפור ישראלי משותף לחברה הישראלית. באמצעות יצירת בסיס רעיוני ותשתית אידיאולוגית בהירה, אנחנו מקדמים חברה מלוכדת המבוססת על ערכים משותפים. 
 

מודל העבודה

המודל הלוגי שלנו

מודל לוגי-14.png
מודל לוגי
bottom of page